Brancheorganisaties Zorg
X

Nieuws

Governancecode Zorg goedgekeurd

23 november 2016

De ledenvergaderingen van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN hebben de nieuwe Governancecode Zorg goedgekeurd. De code wordt op 15 december aanstaande gepresenteerd aan een breed publiek en aangeboden aan cliëntenorganisaties. Vanaf die dag zal de Governancecode Zorg 2017 voor iedereen digitaal beschikbaar zijn. 

Reactie BoZ op de consultatieversie van de Wmcz

11 november 2016 

De brancheorganisaties in de zorg hebben gereageerd op de consultatieversie van het wetsontwerp dat beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen. Met deze reactie wil de BoZ, vanuit het perspectief om te komen tot werkbare en werkzame medezeggenschap, een bijdrage leveren aan een evenwichtiger wetsvoorstel.

Download de BoZ-reactie op de consultatieversie van de Wmcz

Vernieuwde governancecode voorgelegd aan leden

23 september 2016
De voorzitters van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN leggen een geheel vernieuwde Zorgbrede Governancecode met een positief advies voor aan de besturen van de brancheorganisaties. 
De besturen van de brancheorganisaties kunnen de code vervolgens voorleggen aan hun algemene ledenvergaderingen.

De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de laatste inzichten op het gebied van governance. De voorgestelde code gaat uit van principes. Het bieden van goede zorg aan cliënten staat centraal en is daarmee het eerste principe. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuur en gedrag, waarden, medezeggenschap en dialoog.
In mei van dit jaar werd een consultatieversie van de code voorgelegd aan alle belanghebbende partijen. Velen hebben daarop gereageerd. Dat heeft geleid tot stevige aanpassing van deze consultatieversie.
Als de leden van de brancheorganisaties de voorgestelde code dit najaar goedkeuren dan geldt deze als lidmaatschapsverplichting voor de aangesloten zorgorganisaties.

Download de beoogde Zorgbrede Governancecode 2017


De Zorg Brandveilig presenteert eerste resultaten

31 mei 2016
Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland bundelen krachten in landelijk programma.

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij evacuatie bij brand. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Tijdens een bijeenkomst op 31 mei deelden brancheorganisaties en zorgprofessionals de eerste resultaten en werd op spectaculaire wijze de site www.dezorgbrandveilig.nl gelanceerd. Lees verder


Consultatie Zorgbrede Governancecode

24 mei 2016
De zorg is voortdurend in verandering. Dat geldt ook voor de kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en de governance in zorgorganisaties.

De brancheorganisaties in de zorg willen de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht in de zorgsector verder verbeteren. Daarom hebben de brancheorganisaties besloten tot een herijking en vernieuwing van de Zorgbrede Governancecode. Voor juli 2016 worden de leden van de brancheorganisaties, deskundigen en externe stakeholders geconsulteerd. Deze conceptcode wordt na de consultatie bijgesteld en in het najaar van 2016 ter goedkeuring voorgelegd in de algemene ledenvergaderingen van de brancheorganisaties. 


Rondetafelgesprek Tweede Kamer over declaraties in de zorg

Maandag 1 februari 2016 is er een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over declaraties in de zorg. Aanleiding van dit Rondetafelgesprek is het verzoek van RTL Nieuws om inzage in de declaraties van zorgbestuurders. Tweede Kamerleden willen inzicht in de overwegingen die de reacties op het RTL verzoek hebben bepaald. De BoZ is voor dit gesprek uitgenodigd. 

Download de position paper die de BoZ heeft ingebracht.


Yvonne van Rooy nieuwe voorzitter BoZ

4 januari 2016
Mevrouw mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy, is sinds 1 januari 2016 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).
De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Yvonne van Rooy is tevens voorzitter van de NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze is de opvolgster van Jacobine Geel die als voorzitter van GGZ Nederland de afgelopen twee jaar het BoZ-voorzitterschap heeft vervuld.

ActiZ, organisatie van zorgondernemers GGZ Nederland Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland